Katrina|陳奕迅【CHORD譜/和弦譜】

G major key

|   G           F#dim      B7    |    Em
KA(TRI)NA 若(想)哭 (可)借膊頭(你)
      Em7    |   C         G        | Am       D|
如何(放)心得了(你) 明(天)我再回來( ) 等(你)
|   G           F#dim      B7    |    Em
KA(TRI)NA 明(天)他 (終)會發現(你)吧
     Em7    |      C         G  
如(看)守天使那樣(美) 等下(去)吧
       |Am      |   D
IT'S (OK) IT'S (OK)

|      G            D   |    C    
*殘(忍)的單戀 (非)你專(利)
            (D)    | Em   D   |C  - Cmaj7  C|
我卻在(這)裡照顧(你)  ( )       ( ) ( )     ( )
|   G          D    |     C  
如(果)比辛酸 (怎)跟我(比)
            D         |    Em  D      |  C   Cmaj7  |
我愛慕(的) 卻是我知(己) ( ) 真喜(歡)你 ( )
|       Am            |    C     |  G |
尚要(借)你暗戀他去接近(你) 才可(悲) 
(我愛自己 也未愛得起 應該最謙卑
但我卻要妄想一世保護你 才可悲)*

|   G           F#dim      B7    |    Em
KA(TRI)NA 如(一)生 (只)有70(歲)
      Em7    |   C         G        | Am D|
已(快)將一半(了)    (戀)愛卻無(期) ( )
|    G           F#dim   B7    |Em
何時(心)死? 還(期)望(他)喜(歡)你
      Em7    |     C         G        | Am      |       D |
誰(會)這麼的不服(氣)?竟有(個)人 陪你一(起) 就似(你)
REPEAT*

|      G            D   |    C    
*殘(忍)的單戀 (非)你專(利)
            (D)    | Em   D   |C  - Cmaj7  C|
我卻在(這)裡照顧(你)  ( )       ( ) ( )     ( )
|   G          D    |     C  
如(果)比辛酸 (怎)跟我(比)
            D         |   Em  D      | C   Cmaj7  |
我愛自(己) 也未愛得(起) ( )應該(最)謙(卑)
|       Am            |    C     |   G |
但我(卻)要妄想一世保護(你) 才可(悲)

|   G            D   |   C                D    | Em    D  C|
殘(忍)的單戀 (非)你專(利)
            (D)    | Em     D   |C  - Cmaj7  C|
我覺悟(一)定晚過(你)  ( ) ( )        ( )     ( )
|   G          D    |     C
如(果)比辛酸 (怎)跟我(比)
            D         |    Em  D      |  C   Cmaj7  |
我愛自(己) 也未愛得(起) () 痛也(不)淒(美)
|      Am            |    C     |   G |
但我(卻)要妄想一世保護(你) 才可悲( )