LOL|Twins【CHORD譜/和弦譜】

F major key

|F          C    | Bb       C
( )晚晚(到)凌晨 ( )天光(先)至瞓
|F       Bb     | Gm  C   F
(返)工(等)放假何(來)(熱)(吻)
| F         C   |Bb           C
( )永遠(最)煩人 ( )要轆卡(手)會震
|F             C  | Bb       C        F
( )來笑笑(最)強人人(have) (some) (fun)

   |Bb   C|Bb                    F       
Every(bo)(dy) (la)ugh through the (night)
| Bb 
( )笑笑(就)美(麗) ( )
     |Bb   C   Bb                              F
Every(bo)(dy) (la)ugh through the (night)
            Bb
( )不講(東)講(西)


            F          Bb     Bb            C
放棄叫(喊)聲埋(怨)聲(厭)惡痛哭(聲)
       |Bb                         C
We’ll be (la)ughing through the (night)
|Bb                        F
(La)ughing through the (night)
      | F       Bb | Bb             C
要靠這(笑)聲來(發)聲(帶)你看星(星)
           |Bb                         C
We’ll be (laugh)ing through the (night)
|Bb                                    F
(La)ughing through the (night)

| F      C |Dm |
(L) ~ (O) ~ (L) ~ 
|Bb     C   |F |
(L) ~ (O) ~ (L) ~ 
 F    C   | Dm  |
(L ~ O ~ L ~ )
      |Bb                               C
We’ll be (laugh)ing through the (night)
|Bb                        F |
(Laugh)ing through the (night)

最勇猛行為 最高的智慧
也無笑容能完全自製
和我笑到凌晨 都不眼瞓
無計較笑容能長期共震

Bb                  C
( )閉上眼帶你(let) go of your mind
Dm        Am              Bb
( )免費的(笑)聲不落敗( )
         C             Bb
笑笑(實)在極偉(大)

 
So let’s laugh louder and louder
(放棄叫喊聲埋怨聲厭惡痛哭聲)
So loud… (We’ll be laughing through the night)
(Laughing through the night) (要靠這笑聲來發聲帶你看星星)
So loud… (We’ll be laughing through the night)
(Laughing through the night) (放棄叫喊聲埋怨聲厭惡痛哭聲)
(We’ll be laughing through the night)
(Laughing through the night)
Laughing all the time… (要靠這笑聲來發聲帶你看星星)
(We’ll be laughing through the night)
(Laughing through the night)

放棄叫喊聲埋怨聲厭惡痛哭聲
We’ll be laughing through the night
Laughing through the night
要靠這笑聲來發聲帶你看星星
We’ll be laughing through the night
Laughing through the night

———————————————- Copyright AnthelionMusic