I Will Be Loving You|陳柏宇【CHORD譜/和弦譜】

Verse: A major key,  Chorus: A minor key

|   F#m           D     |        E             A  |
閉(著)眼 皺(著)眉 淚(線)竟失了(控)
|        D               Bm  |        E          A |
回想(起)放棄放縱( ) 回憶(起)心愛心(痛)
|     D               F#m   |             Bm            E  |
無(數)歉意  願(對)你細訴 電(話)卻接不(通)

|               Am          F   |
I Will Be (Lo)ving (You)
|    G             Em E7 |
未(能)形容愛(你)限度( )
|   Am               F    |            Dm     E  |
想(要)遠遠去到(冰)封荒島 為(你)哀(號)

|              Am          F   |
I Will Be (Lo)ving (You)
|    G            Em E7 |
知(道)不等如(我)願做 ( )
|    Am               F     |         Dm    E | Am    |
不(再)見你 怎(忍)得到 (Woo)..(..) (..)

|   F#m          D     |        E             A  
最(動)魄 最(動)人 在(記)憶中滿(載)
|        D               Bm   |           E           A |
從相(識)去到灌溉( ) 從相(親)走到傷(害)
|    D               F#m   |             Bm            E  |
願(你)跌過 拿(勇)氣再愛 自(己)卻放不(開)

|              Am          F   |
I Will Be (Lo)ving (You)
|    G             Em E7 |
未(能)形容愛(你)限度( )
|    Am               F      |            Dm     E  |
想(要)遠遠去到(冰)封荒島 為(你)哀(號)

|              Am          F   |
I Will Be (Lo)ving (You)
|    G             Em E7 |
知(道)不等如(我)願做 ( )
|   Am               F     |         Dm     E | Am    |
不(再)見你 怎(忍)得到 (Woo)..(..) (..)

|              Am          F   |
I Will Be (Lo)ving (You)
|    G             Em E7 |
未(曾)沉淪到(這)地(步)
|   Am               F      |            Dm     E  |
不(再)聽到看到觸(摸)不到 你(的)溫(度)

|               Am          F   |
I Will Be (Lo)ving (You)
|    G             Em E7 |
失(去)等於投(向)絕(路)
|   Am               F     |      Dm     E | Am    |
不(再)有你 怎(撐)得到 (Woo)..(..) (..)

———————————— Copyright AnthelionMusic