My way|張敬軒【CHORD譜/和弦譜】

Ab major key   Capo:1   Play: G major key

|               G           |         Em  
一直在醞(釀) 一直在盼(望)
|              C       |          D7   |
爸爸和媽媽( )唯一的理(想)
|             G    -   -    D/F#|   Em
二月第—(天) 一九八(一)  年( )
          | C                |      D7 |
我第一(次)對他們眨了眨(眼)

|     C                    |  D    |
等(待)快點過去多少(個)明天
 |         G            D/F#     |     Em      |
希望(這)個寶貝(快)快長大(一)點一點
 |         C              |         G        |
身體(要)健康所有的事情(都)如所願
|            Am          |         D   
Baby(長)大以後就是小(軒) 

D7    |     G                 |            Em       |
(I) will (find) my way, I want a (di)fferent way
 |                  C                    |                     D  |
After the (wind) and rain, There'll be a (brand) new day
 |             C               D       |        Bm          Em     |
小時候(受)傷有人(心)疼失落(有)人安慰( )
 |             C          |                 D      |
現在遇(到)困難自己就要(學)會面對

 |            G                 |                    Em      |
I will (find) my way,I want a (different) way.
 |                       C            |                            D     |
Nothing can (stop) me now,No matter (what) they say
  |        C            D     |     Bm           Em
困難要(用)我的堅(強)和努力(勇)敢面對( )
  Bm/D   |  C               |    D            |       G      |
現(在)用(心)去追 感覺就(對) I find my (way)


|               G           |         Em     | 
一直就這(樣) 找我的方(向)
|              C       |          D7   |
不理會別(人) 奇怪的眼(光)
|             G    -   -      D/F# | Em      |
直到有一(天)  我忽然(發)(現)
|  C           |   D7       |
夢(想)已經在實( )現

|     C             |         D       |
等(待)快點過去多少(個)明天
 |          G        D/F#     |     Em       |
看著(自)己已經(慢)慢長大(一)點一點
 |        C              |         G        | 
我的(生)活應該讓我自己(學)會掌握
|            Am          |         D   | 
相信(自)己 不怕風雨再(多)